Danh mục bài báo khoa học xuất bản năm 2019

Danh mục bài báo khoa học xuất bản năm 2019

1. Chuong Van Huynh, Catharien Terwisscha van Scheltinga, Ty Huu Pham, Non Quoc Duong, Phuong Thi Tran, Linh Hoang Khanh Nguyen, Tung Gia Pham, Ngoc Bich Nguyen, Jos Timmerman (2019). Drought and conflicts at the local level: Establishing a water-sharing mechanism for the summer-autumn rice production in Central Vietnam. International Soil and Water Conservation Research, https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2019.07.001 (Scopus/ESCI/Q1) 

2. Tung Gia Pham, Martin Kappas, Chuong Van Huynh, Linh Hoang Khanh Nguyen (2019). Application of Ordinary Kriging and Regression Kriging Method for Soil Properties Mapping in Hilly Region of Central Vietnam. ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol 8, Issue 3. DOI: https://doi.org/10.3390/ijgi8030147 (ISI, Scopus/Q2) 

3. Nguyen Thi Hong Mai, Nguyen Quang Tan, Nguyen Hoang Khanh Linh. (2019). Understanding of the status and challenges of mangrove conservation in Central Vietnam: Case study in Duy Xuyen district, Quang Nam province. Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, ISSN 2588-1191, Vol.128(3B):71-84, DOI: 10.26459/hueuni-jard.v128i3B.5361 

4. Nguyễn Quang Tân, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Hồng Vân. (2019). HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191 Tập 128, Số 3D, 2019, Tr. 79–94; DOI: 10.26459/hueuni-jard.v128i3D.5473 

5. Nguyễn Quang Tân, Ubukata Fumikazu, Nguyễn Công Định và Dương Viết Tân.(2019). Thực trạng và hạn chế trong quá trình phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 157-166. 

6. Dương Viết Tân, Trương Văn Tuyển, Nguyễn Quang Tân. (2019). NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN TỘC PA CÔ Ở VÙNG MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 15, tr 146-151.