Báo cáo công khai năm học 2022-2023

22-06-2023
Báo cáo công khai thông tin năm học 2022-2023

Báo cáo công khai năm học 2021- 2022

30-12-2022
Khoa Quốc tế báo cáo công khai năm học 2021- 2022

Khoa Quốc tế - Đại học Huế công khai thông tin năm học 2021- 2022

05-07-2022
Thực hiện công văn số 863/ĐHH-ĐTCTSV của Đại học Huế ngày 21 tháng 6 năm , Khoa Quốc tế - Đại học Huế kính cập nhật báo cáo công khai năm học 2021-2022.

Công khai thông tin cơ sở đào tạo năm 2021

25-12-2021
Khoa Quốc tế - Đại học Huế công khai thông tin cơ sở đào tạo như sau: