Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường (EII) phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển bền vững các đô thị di sản

28-04-2020
- Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 - Mã số: B2020-DHH-10 - Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ