Danh mục các biểu mẫu sử dụng trong chương trình đào tạo

07-10-2020
Danh mục các biểu mẫu thường được sử dụng trong quá trình đào tạo. Đề nghị các bạn chọn biểu mẫu cần dùng, tải về, điền thông tin và nộp lại cho Khoa. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn, nếu chưa thấy kết quả, sinh viên liên hệ với Tổ Đào tạo Khoa Quốc tế để kiểm tra.