International School - Hue University

Study Local, Work Global

Giới thiệu Khoa Quốc Tế

Khoa Quốc tế là một khoa trực thuộc Đại học Huế, được thành lập nhằm đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, định hướng cho sinh viên phát triển bản thân "Think global - Work global”. Khoa Quốc tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế từ tiền đề là Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế. Tiền thân của Trung tâm Giáo dục Quốc tế là Trung tâm bồi dưỡng nguồn đào tạo Tiến sĩ được thành lập theo quyết định số 1567/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 7 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Đào tạo Quốc tế theo quyết định số 1202/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Giám đốc Đại học Huế. Ngày 08 tháng 9 năm 2015 được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế (TTGDQT - ĐHH) theo quyết định số 1085/QĐ-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế.

Khoa Quốc tế - Đại học Huế hiện đang tập trung phát triển 3 ngành học:

 

  • Ngành Truyền thông đa phương tiện: Mã ngành: 7320104; tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15.

Khoa Quốc tế đang sở hữu một Media Lab hiện đại được đầu tư hàng tỷ đồng, cung cấp đầy đủ các thiết bị chụp ảnh, quay phim, dựng hình cho sinh viên học tập và nghiên cứu. Đặc biệt ngay từ năm đầu sinh viên đã được tạo điều kiện để thực tập với các dự án, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

  • Ngành Quan hệ Quốc tế: Mã ngành: 7310206; tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15.

Chương trình Quan hệ Quốc tế tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế được xây dựng theo mô hình 4 năm 124 tín chỉ tham khảo từ chương trình của Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế trải rộng từ khu vực nhà nước đến tư nhân, từ các tổ chức có tính toàn cầu đến tận địa phương.

  • Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: Mã ngành: 7850102; tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01.

Chương trình Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của Khoa Quốc tế cung cấp những kiến thức, kỹ năng một cách thực tiễn, với cách tiếp cận hiện đại. Tập trung vào phát triển các kỹ năng để quản trị và khai thác tài nguyên thiên nhiên bền vững có hiệu quả kinh tế, nắm vững các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Sinh viên ra trường có cơ hội và khả năng để làm việc trong lĩnh vực thẩm định giá của ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức phi chính phủ về tài nguyên và môi trường.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành cơ sở đào tạo có thương hiệu uy tín, có tính hội nhập cao, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, là nơi đào tạo những công dân toàn cầu năng động, giàu tri thức và bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến cho xã hội, tiến tới thành lập trường Đại học Quốc tế, Đại học Huế.

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, có khả năng tư duy vượt trội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật để khai phóng trí tuệ và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực trên nền tảng văn hóa dân tộc và tri thức của thời đại.

Cơ cấu tổ chức

Khoa Quốc tế - Đại học Huế là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chất lượng quốc tế theo hướng xã hội hóa và phi lợi nhuận trong đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; có tính tự chủ cao. Khoa phát triển dựa trên cơ sở phát huy lợi thế liên thông liên kết với các đơn vị trong và ngoài Đại học Huế, cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, năng lực và kĩ năng hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, đây cũng là mô hình đào tạo thu hút được cán bộ khoa học và sinh viên quốc tế đến giảng dạy và học tập.