Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế

03-01-2024
Đây là Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Khoa Quốc tế - Đại học Huế, áp dụng từ năm học 2023-2024.

Đối tượng và các thủ tục để được xét miễn, giảm học phí

13-09-2023
Sinh viên thuộc đối tượng xét miễn, giảm học phí theo bảng bên dưới