Danh mục bài báo khoa học xuất bản năm 2020

Danh mục bài báo khoa học xuất bản năm 2020

1. Huỳnh Văn Chương, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Thị Diệu Loan, Lê Văn Sang. (2020). MÔ HÌNH CANH TÁC NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ XƠ ĐĂNG, TỈNH QUẢNG NAM. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN 2588–1191 Tập 129, Số 3A, 2020, Tr. 15-29; DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3A.5477

2. BRAUN Andreas, HOCHSCHILD Volker, PHAM Tung Gia, NGUYEN Linh Hoang Khanh, BACHOFER Felix. (2020). Linking land subsidence to soil types within Hue city in Central Vietnam. Journal of Vietnamese Environment, 2020, 12(1):1-6, DOI: https://doi.org/10.13141/jve.vol12.no1.pp1-6