Thông báo ứng tuyển vị trí phản biện chương trình đào tạo của dự án CADEO (Recruitment Announcement reviewer of the CADEO project's training program)

English version is below

Thông báo ứng tuyển

Đại học Huế hiện đang tìm kiếm một người phản biện có chuyên môn về viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, xây dựng ứng dụng Web-GIS, và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực địa không gian cho chương trình đào tạo liên quan đến dự án “Ứng dụng bản sao số và quan sát trái đất (CADEO - https://cadeo-eu.edu.vn/). Dưới đây là thông tin cụ thể về vị trí tuyển dụng:

Vị trí ứng tuyển: Người phản biện môn học

Yêu cầu:

- Bằng thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực liên quan đến địa không gian, viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, quản lý tài nguyên, trí tuệ nhân tạo hoặc các ngành khác phù hợp.

- Kinh nghiệm trong nghiên cứu và ứng dụng kiến thức trong các dự án liên quan đến viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, trí tuệ nhân tạo.

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong giảng dạy, hướng dẫn sinh viên.

- Không phải là giảng viên của Đại học Huế và các đơn vị là thành viên của dự án CADEO (Xem danh sách các đơn vị thành viên dự án CADEO tại https://cadeo-eu.edu.vn/)

Nhiệm vụ:

- Đọc và cho ý kiến phản biện về chương trình đào tạo bao gồm 4 môn học thuộc Dự án CADEO (Báo cáo bằng tiếng Việt và Tiếng Anh):

1. Quan sát trái đất (Earth Observation).

2. Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực địa không gian (Geospatial Artificial Intelligence).

3. Geospatial Web-Application (Ứng dụng Web trong địa không gian).

4. Digital Twins Earth (Bản sao số Trái đất).

Kinh phí phản biện: 1.500 EURO

Hồ sơ cần nộp:

Hồ sơ bao gồm bản lý lịch cá nhân và các tài liệu về kinh nghiệm, bằng cấp liên quan, và các dự án đã thực hiện.

Hồ sơ xin vui lòng gửi về địa chỉ email: [email protected]

Chúng tôi hoan nghênh sự quan tâm của bạn đối với vị trí này và sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình nộp hồ sơ và phỏng vấn. Thời hạn nộp hồ sơ là 31/10/2023.

Recruitment Announcement

The Hue University is currently seeking an expert in remote sensing, GIS, Web-GIS application development, and artificial intelligence to implement reviewing for our training program related to the Climate Change Adaptation using Digital geospatial twins and Earth Observation (CADEO - https://cadeo-eu.edu.vn/) project. Below is specific information regarding the job opening:

Position: Review for Course Syllabus

Basic Requirements:

- Master's degree or higher in a field related to geospatial technology, remote sensing, GIS Artificial Intelligence or other suitable sectors.

- Experience in research and the practical application of knowledge in projects related to remote sensing, GIS and geospatial technology.

- Preference will be given to candidates with teaching and student guidance experience.

Not currently employed as a faculty member at the Hue University or members CADEO Project (Refer to: https://cadeo-eu.edu.vn/)

Primary Responsibilities:

Review and provide critical feedback on the training program, including four courses under the CADEO project (The evaluation report will be in both English and Vietnamese):

  1. Earth Observation.
  2. Geospatial Intelligence.
  3. Geospatial Web-Application.
  4. Digital Twins Earth.

Compensation: 1,500 EURO

Application Submission:

Application materials should include a personal curriculum vitae and documents demonstrating relevant experience, qualifications, and completed projects.

Please submit your application to the following email address: [email protected]

We welcome your interest in this position and are ready to assist you with the application and interview process. The application deadline is October 31, 2023.