Đăng ký học tập học kỳ 1, năm học 2020-2021, Ngành Quan hệ quốc tế

Để đăng ký các học phần học tập trong học kỳ 1, đề nghị các bạn sinh viên ngành Quan hệ quốc tế điền vào mẫu đơn sau và gửi online trước ngày 20 tháng 10 năm 2020.