Công khai thông tin cơ sở đào tạo năm 2021

Khoa Quốc tế - Đại học Huế công khai thông tin cơ sở đào tạo như sau:

1. Số 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021

2. Số 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021

3. Số 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021

4. Số 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

5. Số 21: Công khai tài chính.

TẢI CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THÔNG TIN