Sổ tay sinh viên_Khoa Quốc tế - ĐH Huế

SỔ TAY SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022 sẽ giúp các bạn sinh viên tìm hiểu các thông tin về Khoa, ngành đào tạo, chương trình, kế hoạch đào tạo.