Đối tượng và các thủ tục để được xét miễn, giảm học phí

Sinh viên thuộc đối tượng xét miễn, giảm học phí theo bảng bên dưới

TT

 

ĐỐI TƯỢNG

TỈ LỆ MIỄN, GIẢM

HỒ SƠ CẦN NỘP

1

Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

100% (nộp 1 lần vào đầu khóa học)

- Thẻ thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH, … của cha /mẹ (bản sao có công chứng)

- Giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, … do Phòng Lao động TBXH huyện nơi sinh viên thường trú cấp.

 

2

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật

100% (nộp hồ sơ vào đầu mỗi học kỳ)

-  Giấy chứng nhận tàn tật, khuyết tật.

 

3

Con mồ côi cả cha lẫn mẹ

100%

(nộp 1 lần vào đầu khóa học)

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng là sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

 

4

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

100%

(nộp hồ sơ vào đầu mỗi học kỳ)

- Giấy xác nhận sinh viên thuộc hộ nghèo hay cận nghèo theo mẫu chung do UBND cấp xã nơi sinh viên thường trú cấp (có giá trị sử dụng trong học kỳ xét miễn giảm).

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

5

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

100%

(nộp 1 lần vào đầu khóa học)

- Thông báo Số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thay hộ khẩu) (bản sao có công chứng).

6

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển;

100%

(nộp 1 lần vào đầu khóa học)

- Quyết định cử đi học của Tỉnh.

7

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

70%

(nộp 1 lần vào đầu khóa học)

- Thông báo Số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thay hộ khẩu) (bản sao có công chứng).

 

8

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

 

50%

(nộp 1 lần vào đầu khóa học)

- Thẻ cán bộ - Công nhân viên chức bị tai nạn lao động, … của cha /mẹ (bản sao có công chứng).

- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do cơ quan BHXH cấp cho cha /mẹ sinh viên do bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp (bản sao có công chứng).

- Giấy chứng nhận con cán bộ - Công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do cơ quan BHXH hoặc chính quyền địa phương nơi sinh viên thường trú cấp.