Luận văn thạc sĩ Công nghệ thực phẩm thuộc mạng lưới các trường Đại học (VLIR-Network). Học viên: Roselina Deka

Học viên: Roselina Deka

Học viên: Roselina Deka

Đề tài: THERMAL DEGRADATION KINETICS OF PHENOLIC COMPOUNDS

GVHD: PGS.TS. Lý Nguyễn Bình, Trường Đại học Cần Thơ. 

Tham khảo tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Muejq0734snAPZ8f62iJ3Fi_rRyXWZJE/view?usp=sharing