Thông báo đề xuất danh mục NCKH cấp Khoa dành cho Giảng viên; NCV, HĐLĐ và Sinh viên Đại học hệ chính quy

Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo kế hoạch thực hiện NCKH cấp Khoa dành cho Giảng viên; NCV, HĐLĐ và Sinh viên Đại học hệ chính quy như sau:

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học và công nghệ (KHCN) cấp Khoa và NCKH sinh viên năm 2022 sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác, Khoa Quốc tế - Đại học Huế thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ công nhân viên, Hợp đồng lao động và Sinh viên để đăng ký đề xuất như sau:

I. Định hướng chung:

- Đối tượng: Là GV, CBCNV, HĐLĐ và Sinh viên Đại học hệ chính quy của Khoa Quốc tế - Đại học Huế.

- Nâng cao hiệu quả đầu tư về KHCN sử dụng ngân sách nhà nước, tập trung chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn trong xã hội.

- Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo chuyên môn, gắn học lý thuyết với nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh công tác xuất bản các ấn phẩm khoa học trong đội ngũ GV; CBCNV và HĐLĐ của Khoa.

- Khuyến khích kết hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có năng lực NCKH và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho NCKH.

- Kinh phí đề tài NCKH cấp Khoa là 11.000.000/đề tài; đề tài NCKH sinh viên là 6.000.000/đề tài. Kinh phí trên đã bao gồm thuế và các khoản khác theo quy định.

II. Kế hoạch thực hiện chính

STT

Nội dung

Thời gian

1

Đăng ký đề xuất (Mẫu đề xuất CBGV; Mẫu đề xuất Sinh viên)

15/5-30/5/2022

2

Hội đồng xét và phê duyệt danh mục

01/6-10/6/2022

3

Nộp thuyết minh (Mẫu TM CBGV; Mẫu TM Sinh viên)

11/6-20/6/2022

4

Hội đồng đánh giá thuyết minh

21/6-25/6/2022

5

Phê duyệt đề tài và ký hợp đồng

01/7-20/7/2022

6

Kiểm tra tiến độ đề tài

10/2022

7

Nghiệm thu đề tài

20/12-30/12/2022

Mọi ý kiến và trao đổi trong quá trình thực hiện thông báo này vui lòng liên hệ với Tổ NCKH của Khoa Quốc tế - Đại học Huế (TS. Phạm Gia Tùng; email [email protected]). Đề xuất và thuyết minh cần được gửi về email [email protected]

 

KHOA TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

Nguyễn Hoàng Khánh Linh