Luận văn thạc sĩ Công nghệ thực phẩm thuộc mạng lưới các trường Đại học (VLIR-Network). Học viên: Derrick Kakooza

Học viên: Derrick Kakooza

Học viên: Derrick Kakooza

Đề tài: SEASONAL AND LOCATIONAL VARIATIONS IN DIFFERENT LIPID CLASSES OF PACIFIC OYSTER (Crassostrea gigas) CULTURED IN KHANH HOA COAST

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Trường Đại học Nha Trang. 

Tham khảo tại đây: https://drive.google.com/file/d/1wwLYolx-7rEEAucAK_8VKSK04dGjQZzh/view?usp=sharing